Algemene voorwaarden

Hoofdstuk A – algemene bepalingen

Artikel 1 voorrangsregeling

In het kader van de overeenkomst hebben de volgende documenten de volgende rangorde, waarbij het laagste nummer het hoogste in
rangorde is:

 1. de offerte
 2. de overeenkomst
 3. de aanvullende voorwaarden van hoofdstuk B van de Algemene Voorwaarden
 4. de algemene bepalingen (hoofdstuk A) van de Algemene Voorwaarden
 5. de aangeleverde tekeningen/ontwerpen
 6. de bijlagen van de offerte en/of overeenkomst

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Aannemer Slabbekoorn Bouwservice
Algemene voorwaarden de Algemene Voorwaarden van Aannemer
Bouwwerk Een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 7:757a van het Burgerlijk Wetboek
Consument de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf indien de Overeenkomst geen verband houdt met de beroepsactiviteit van die natuurlijke persoon.
Elektronisch Communicatiemedium emailadres, berichtenverkeer via het telefoonnummer (met inbegrip van whatsapp, MMS, SMS), het contactformulier via de website van Aannemer.
Opdrachtgever de wederpartij van Aannemer
Overeenkomst de overeenkomst tussen Aannemer en Opdrachtgever
Overmacht oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, bouwstop, onbeschikbaarheid van hulppersonen of machines, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, onbeschikbaarheid van werknemers door opzegging of proeftijdontslag, epidemie, pandemie, storingen in het computernetwerk, onwerkbare dagen, werkstaking, onwerkbaar weer (zulks ter beoordeling van Aannemer) en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Aannemer
Schriftelijk(e) in geschrift of via een Elektronisch Communicatiemedium
Werkdag(en) maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een algemeen ter plaatse van uitvoering of levering erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, de bouwvak vakantieperiode, danwel een andere vakantie- of ADV dag en/of andere collectieve vrije dag

Artikel 3 Algemeen

 1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden gelden voor iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Aannemer en een Opdrachtgever waarop Aannemer de Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aannemer, voor de uitvoering waarvan derden zijn of worden ingeschakeld.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Aannemer en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 4 Elektronische communicatie

 1. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een Elektronisch Communicatiemedium rust op de Opdrachtgever het risico van het gebruik daarvan en is jegens Aannemer gehouden tot behoorlijke maatregelen ter voorkoming van onbedoeld en/of onrechtmatig gebruik van dat Elektronisch Communicatiemedium.
 2. Indien de Opdrachtgever een Elektronisch Communicatiemedium gebruikt of beschikbaar heeft voor berichtenverkeer met Aannemer, dan wordt de Opdrachtgever jegens Aannemer steeds vermoed de verzender danwel ontvanger van een bericht via dat Elektronisch Communicatiemedium te zijn, behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.

Artikel 5 Vertegenwoordiging

 1. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt Aannemer hier onverwijld Schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en Schriftelijk aan Aannemer is meegedeeld.
 2. Aannemer wordt uitsluitend vertegenwoordigd door de directie van Aannemer. Overeenkomsten en/of afspraken met personeelsleden en/of vertegenwoordigers binden de Aannemer niet.
 3. Aannemer raakt eerst dan gebonden aan overeenkomsten of afspraken met personeelsleden of andere vertegenwoordigers, indien de directie van Aannemer expliciet instemt met de Overeenkomst of afspraken, danwel uitvoering geeft aan de Overeenkomst of afspraken.

Artikel 6 Overeenkomst en offertes

 1. Offertes van Aannemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts Schriftelijk en zonder afwijkingen worden aanvaard.
 2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, indien Aannemer schriftelijk instemt met de afwijkingen van de offerte of start met de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. De termijn voor aanvaarding van offertes bedraagt 30 dagen na de datum van de offerte.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aannemer niet tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Aannemer tijdig beschikt over:
  1. alle relevante informatie waarover Opdrachtgever beschikt, die nodig is om het werk en eventueel onderhoud te realiseren, waaronder i.i.g. begrepen actuele (bouw en/of situatie) tekeningen;
  2. over de voor de opzet en uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, met inbegrip van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, hoe ook genaamd;
  3. actuele tekeningen van de locatie van (zichtbare en/of onzichtbare) leidingen t.b.v.: elektra, gas, water en/of data of anderszins;
  4. bouwtekeningen en/of constructieberekeningen;
  5. de resultaten van een Klic melding (https://zakelijk.kadaster.nl/-/klic-melding).
 2. Indien niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan aan het eerste lid heeft Aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op nacalculatie volgens de dan geldende uurtarieven bij Aannemer aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Aannemer is niet aansprakelijk en de Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle schade en kosten als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever (of diens hulppersonen) verstrekte informatie en/of documentatie.

Artikel 8 Verplichtingen opdrachtgever tijdens de uitvoering van werk

 1. De Opdrachtgever draagt er voor zorg dat Aannemer zijn werkzaamheden ongestoord en aaneengesloten kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of gedurende de overeengekomen periode op de overeengekomen locatie, en voorts:
  1. ongehinderde toegang voor personeel en/of materieel tot de locatie, het terrein en/of het gebouw waarop het werk moet worden gerealiseerd;
  2. voldoende parkeerruimte bij de bouwplaats, voor het uitvoerend personeel en/of leveranciers van (hulppersonen van) aannemer, op het terrein of naast het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd;
  3. voldoende gelegenheid voor veilige aan- en afvoer en/of veilige opslag van bouwmaterialen en hulpmiddelen bij de bouwplaats;
  4. een afvalcontainer op of naast de bouwplaats voor de opslag van (bouw)afval;
  5. een 230 volt aansluiting voor elektra;
  6. desgevraagd een toiletvoorziening;
  7. desgevraagd een watervoorziening op de bouw;
  8. afkoppeling van elektra, gas, water en/of data leidingen in het werk;
  9. desgevraagd, dat de locatie waar het werk dient te worden uitgevoerd, vrijgemaakt is van beplanting.
 2. Indien niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan aan het eerste lid heeft Aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op nacalculatie volgens de dan geldende uurtarieven bij Aannemer aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. De Aannemer zal zo nodig wijzen op de gevolgen van wijzigingen door de Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever levering van bepaalde goederen aan Aannemer voorschrijft, dan draagt de Opdrachtgever het risico van de functionele ongeschiktheid van goederen. Hiervan is sprake als goederen naar hun aard of anderszins niet geschikt zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn. Indien Aannemer gerechtvaardigde twijfel heeft aan de kwaliteit en/of geschiktheid van door Opdrachtgever voorgeschreven, dan is Aannemer gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, tot de Opdrachtgever overtuigend bewijs levert van de functionele geschiktheid.

Artikel 9 Verplichtingen Aannemer

 1. Aannemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Aannemer zal Overeenkomst zodanig uitvoeren dat de prestatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende voorschriften en uitgaande van het normale gebruik waarvoor de prestatie bestemd is.
 2. Aannemer is bevoegd (onderdelen van) het werk door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten.
 3. Aannemer is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien Aannemer de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor alle gevolgen (zoals schade, boetes en/of kosten) die verband houden met de Wet Arbeid Vreemdelingen voor de inschakeling van hulppersonen die door de Opdrachtgever zijn aangewezen.
 5. Aannemer is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen.
 6. Aannemer dient de werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de Opdrachtgever noch derden nodeloos hinder hebben en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 7. Aannemer is niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van de branche waarin de Aannemer werkzaam is. De controle door de Aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een uitwendige visuele inspectie op zichtbare schade, controle van aantallen en/of afmetingen. Aannemer is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard ook, doordat Aannemer is uit- gegaan van de functionele geschiktheid van goederen en/of werkwijzen die Opdrachtgever (en/of diens hulppersonen) voorschreef.

Artikel 10 Vergunningen, subsidie, sanering

 1. Indien is overeengekomen dat Aannemer zorg draagt voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, toestemmingen en verklaringen, dan is Opdrachtgever verplicht Aannemer alle benodigde medewerking te verlenen ter verkrijging hiervan.
 2. Indien een vergunning, ontheffing, beschikking, toestemming of verklaring redelijkerwijs niet wordt verleend of niet tijdig is of zal worden verleend, zullen partijen met elkaar overleggen en zo nodig de Overeenkomst wijzigingen of ontbinden. In geval van ontbinding is artikel 20 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Het aanvragen van subsidies maakt geen deel uit van de opdracht, tenzij dat expliciet staat vermeld in de overeenkomst. De aanvraag van subsidie betekent nimmer een garantie dat een subsidie daadwerkelijk wordt verstrekt. De Opdrachtgever draagt steeds het risico voor het verkrijgen van (overheids)subsidies.
 4. Aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van asbest en/of (bodem) verontreiniging die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangetroffen op of in het terrein of opstallen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de sanering en/of afvoer van asbest en/of (bodem)verontreiniging. Indien dit wegens haar omvang redelijkerwijze niet van Opdrachtgever gevergd kan worden, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te wijzigingen of te ontbinding. In geval van ontbinding is artikel 20 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Termijnen

 1. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Vorderingsrechten, rechtsvorderingen en/of andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Aannemer en/of diens hulppersonen in verband met een overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad vervallen (in ieder geval) door verloop van één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.
 3. De termijn in het tweede lid kan niet worden gestuit.
 4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op een Opdrachtgever die handelt in de hoedanigheid van Consument. Indien de Opdrachtgever kwalificeert als Consument geldt in afwijking van de wet een verjaringstermijn van één jaar, tenzij de wettelijke termijn korter is.
 5. Indien artikel 7:762 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan gelden in afwijking van lid 1 t/m lid 4 de termijnen als opgenomen in artikel 7:761 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12 Modellen, kleuren, afwijkingen

 1. Modellen, proefmonsters en/of schetsen die worden getoond door de Opdrachtgever en/of Aannemer gelden als indicatief zonder dat de door Aannemer te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.
 2. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekeningen, kopij of model, kleur respectievelijk zet-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.
 3. Indien geen kwaliteitsnormen zijn overeengekomen, dan geldt bij de levering van Bouwwerken de normering conform het bouwbesluit.
 4. Kleur-, vorm- of maatafwijkingen die het gevolg zijn van de natuurlijke eigenschappen of natuurlijke veroudering van toegepaste materialen zijn inherent aan de levering en vormen geen gebrek of reden tot afkeuring.
 5. De Opdrachtgever dient te monteren goederen tijdig en voor montage te keuren op juiste kwaliteit, kleur of afwijkingen en klachten daarvan onverwijld en Schriftelijk te melden. De klacht dient uiterlijk binnen acht dagen na levering van de goederen op locatie en in ieder geval voor montage te zijn ontvangen door Aannemer.
 6. Bij gebreke van tijdige melding van klachten gelden de te monteren materialen als geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever en conform de overeenkomst.
 7. De kosten voor demontage en/of vervanging worden na afloop van de termijn als bedoeld lid 5 op basis van nacalculatie als meerwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever tegen de dan geldende uurtarieven en prijzen bij Aannemer.

Artikel 13 Prijzen en facturatie

 1. De door Aannemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO en inclusief BTW en eventuele andere heffingen exclusief BTW van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeerkosten, verzend-, vervoers-, opslag-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Ook zijn uitgesloten de kosten van huur van een heftruck, shovel en/of graafmachine en/of hoogwerker en/of hulpkraan en/of dieplader.
 2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens begrepen leveringen van onderdelen van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. De Aannemer is gerechtigd om het werk in door Aannemer te bepalen termijnen te factureren. Bij overschrijding van de betalingsverplichtingen is Aannemer gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. De termijn van (op)levering wordt verlengd met het aantal dagen dat facturen van Aannemer te laat zijn betaald.
 4. Indien geen prijs is overeengekomen, slechts bij wijze van indicatie een prijs is gegeven, danwel sprake is van meerwerk, dan wordt de het loon van Aannemer op nacalculatie berekend tegen de gangbare tarieven van Aannemer, vermeerderd met de door Aannemer gemaakte kosten.
 5. Een prijsindicatie is geen richtprijs. Door Aannemer genoemde prijzen gelden slechts als richtprijs indien Aannemer een prijs Schriftelijk en expliciet heeft aangeduid als richtprijs.
 6. In afwijking van artikel 7:752 lid 2 BW mag een door Aannemer opgegeven richtprijs maximaal 15% worden overschreden.
 7. Aannemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Aannemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen (van 5% of meer) hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld, materialen, lonen, grondstoffen of huurprijzen. Een Opdrachtgever die Consument is, is in geval van prijsstijging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Aannemer alsnog bereid is de Overeenkomst uit te voeren op basis van de oorspronkelijke prijs. In geval van ontbinding is artikel 20 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 8. De Aannemer is gerechtigd om de door Aannemer gehanteerde uurtarieven en/of eenheidsprijzen jaarlijks per 1 januari te indexeren conform de consumentenprijsindex (CPI).

Artikel 14 Wijziging van de Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan Aannemer op te dragen. Aannemer zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.
 2. Aannemer is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:
  1. de wijziging niet Schriftelijk is opgedragen, of
  2. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
  3. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat Aannemer zou worden verplicht tot werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
  4. de uitvoering van de wijziging voor Aannemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien Aannemer weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk de Opdrachtgever meedelen.
 4. Aannemer is gerechtigd documenten of werkzaamheden te wijzigingen, voor zover het resultaat ervan beantwoord aan de bepalingen van de Overeenkomst.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Aannemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.
 7. Indien de wijziging en / of aanvulling op de Overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Aannemer de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
 8. In afwijking van het in dit artikel bepaalde zal Aannemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 15 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Aannemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Aannemer binnen 8 dagen na factuurdatum Schriftelijk kenbaar te maken aan Aannemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de factuur en het factuurbedrag. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De Opdrachtgever raakt direct in verzuim door het enkel verstrijken van een betalingstermijn. De Opdrachtgever raakt na het verstrijken van een betalingstermijn een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Voor Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep en/of bedrijf geldt een contractuele rente van 0,70% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van fusie, vervreemding van (een deel van) de onderneming, liquidatie, (aanvraag van) faillissement, (conservatoir) beslag of (aanvraag van) surseance van betaling, deponering van een startverklaring als bedoeld in artikel 370 Faillissementswet, belangrijke wijzigingen in de bedrijfsleiding van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Aannemer op de Opdrachtgever direct
  opeisbaar.
 5. Aannemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aannemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere
  volgorde voor de toerekening aanwijst. Aannemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is bij overschrijding van een betalingstermijn jegens Aannemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf zijn de buitengerechtelijke incassokosten minimaal € 250,- per factuur.

Artikel 16 Oplevering

 1. Het werk van de Aannemer wordt als opgeleverd beschouwd indien:
  1. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  2. het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen, danwel het gedeelte dat door de Opdrachtgever in gebruik is genomen;
  3. Aannemer Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 5 Werkdagen na de dag van die mededeling Schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder vermelding van de opleverpunten;
  4. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare betalingstermijn van facturen (met een minimum van 21 Werkdagen) kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan is de Opdrachtgever verplicht de Aannemer in de gelegenheid te stellen tot het leveren van herstel met een termijn van tenminste 21 Werkdagen, te rekenen vanaf de Schriftelijke melding van opleverpunten door de Opdrachtgever.
 3. De toezending van de laatste termijnfactuur aan de Opdrachtgever geldt als een mededeling dat het werk is voltooid en (uitgezonderd meer/minderwerk) gereed is voor oplevering.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.
 5. Voor iedere dag of gedeelte daarvan:
  1. dat de Aannemer het overeengekomen werk niet ongestoord kan uitvoeren, en/of
  2. door de Opdrachtgever een betalingstermijn wordt overschreden, en/of
  3. de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet de volledige benodigde gegevens verstrekt zoals opgenomen in artikel *, wordt de oplevertermijn verlengt met een volledige Werkdag voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt.
 6. Gebreken in Bouwwerken die worden opgemerkt na oplevering dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking te worden gemeld bij Aannemer.
 7. Na oplevering rust op Opdrachtgever de bewijslast dat gebreken aan Aannemer toerekenbaar zijn.

Artikel 17 Garanties

 1. Indien de Aannemer garanties verstrekt, dan kan de Opdrachtgever daarop slechts een beroep doen, indien de Opdrachtgever heeft voldaan aan alle (financiële) verplichtingen jegens de Aannemer.
 2. Een garantie vervalt indien:
  1. aan het werk waarop de garantie ziet werkzaamheden door derden zijn uitgevoerd, met uitzondering van het aanbrengen van noodvoorziening door een erkende specialist;
  2. toevoegingen zijn gedaan (hoe ook genaamd) aan het door Aannemer geleverde werk;
  3. het werk gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het werk is bedoeld, danwel in geval van onoordeelkundig gebruik van het werk;

  Garantie ziet niet op:

  1. gebreken die ten tijde van de oplevering reeds konden worden opgemerkt door Opdrachtgever;
  2. gebreken die zijn ontstaan doordat instructies van de Aannemer niet zijn opgevolgd;
  3. klachten over producten en/of bouwstoffen die het gevolg zijn van natuurlijke eigenschappen van bouwstoffen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
   • krimpscheuren;
   • kleur en/of tintverschillen;
   • kalkuitbloei
   • thermische breuk
 3. Aannemer voert geen garanties uit die door derden worden gegeven (zoals fabrieksgaranties).
 4. Indien Aannemer opdracht krijgt voor het uitvoeren van garanties van derden, dan worden deze uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de op het moment van opdrachtverlening bij Aannemer geldende uurtarieven.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door Aannemer geleverde zaken blijven eigendom van Aannemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Aannemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Aannemer zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Aannemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Aannemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aannemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Indien de door Aannemer geleverde goederen op de locatie van het werk en/of een opslaglocatie en/of de vestiging van de Opdrachtgever zijn vermengd met goederen van derden of de Opdrachtgever, dan gelden de door Aannemer aangewezen goederen tot het aantal en dezelfde soort als zijnde de goederen van de Aannemer.

Artikel 19 Opschorting en ontbinding

Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de Overeenkomst Aannemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 • Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest, danwel een aanvraag heeft gedaan, danwel is betrokken in een aanvraag tot ontbinding van de (huwelijksgoederen)gemeenschap waarvan Opdrachtgever deelgenoot is.
 • (conservatoir en/of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van Opdrachtgever
 • een verzoek tot faillissement is aangevraagd tegen Opdrachtgever, danwel sprake is van (Voorlopige) surseance van betaling, danwel een aanvraag is gedaan door Opdrachtgever tot toelating tot de WSNP.
 • een startverklaring als bedoeld in artikel 370 Faillissementwet wordt gedeponeerd.
 • indien de Opdrachtgever Nederland metterwoon verlaat.

Artikel 20 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, annuleert, opzegt, of anderszins beëindigt, dan heeft Aannemer aanspraak op een vergoeding overeenkomstig artikel 7:764 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is de aannemer gerechtigd het werk te schorsen tot het moment waarop de opdrachtgever deze verplichting is nagekomen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De Aannemer dient de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen te wijzen, onverminderd het recht van de Aannemer op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 21 Meerdere opdrachtgevers

Indien de Opdrachtgever bestaat uit meerdere partijen dan zijn die partijen jegens de Aannemer ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de gehele overeenkomst.

Artikel 22 Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van het werk en/of serviceverplichtingen is schade niet altijd te voorkomen. Voor de Opdrachtgever geldt voor schade steeds een eigen risico per schadegeval van € 500,-. Aannemer is overigens (met in achtneming van dit artikel) aansprakelijk voor schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Aannemer, zijn personeel, hulppersonen, onderaannemers of leveranciers.
 2. De Opdrachtgever is jegens Aannemer gehouden het werk, (on)roerende goederen van of in gebruik van Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever ingeschakelde hulppersonen te verzekeren en verzekerd te houden tegen gevolgen van schade, verlies en/of diefstal.
 3. De totale aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt conform het bedrag volgens de hierna opgenomen staffel:
  1. Bij een aanneemsom vanaf € 0 tot € 10.000 bedraagt de totale aansprakelijkheid : € 1.000
  2. Bij een aanneemsom vanaf € 10.000 tot € 20.000 bedraagt de totale aansprakelijkheid : € 2.500
  3. Bij een aanneemsom vanaf € 20.000 tot € 50.000 bedraagt de totale aansprakelijkheid : € 5.000
  4. Bij een aanneemsom vanaf € 50.000 tot € 100.000 bedraagt de totale aansprakelijkheid : € 7.500
  5. Bij een aanneemsom vanaf € 100.000 tot € 200.000 bedraagt de totale aansprakelijkheid : € 15.000
  6. Bij een aanneemsom vanaf € 200.000 of hoger, bedraagt de totale aansprakelijkheid : € 20.000
 4. Aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De maximumbedragen in dit artikel gelden niet in de volgende gevallen:
  1. indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de bedrijfsleiding van Aannemer.
  2. ingeval van overlijden of lichamelijk letsel van een Consument ten gevolge van een doen of nalaten van Aannemer uit hoofde van de Overeenkomst;
 6. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat:
  1. voor- of na oplevering als gevolg van het gebruik van het geleverde werk (gebruikssporen);
  2. als gevolg van bewerking van of werkzaamheden door derden aan of in verband met het geleverde werk;
  3. of wordt gemeld nadat het geleverde werk aan derden is overgedragen;
  4. of het gevolg is van natuurlijke eigenschappen van (delen van) het geleverde werk;
  5. als gevolg van natuurlijke veroudering van het geleverde werk;
  6. als gevolg van onoordeelkundig gebruik of gebruik van (delen van) het geleverde werk voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs is bedoeld;
  7. als gevolg van het niet naleven van de door Aannemer gegeven of verstrekte instructies;
 7. De Aannemer is niet aansprakelijk en de Opdrachtgever vrijwaart de Aannemer voor alle schade en kosten als gevolg van onjuistheden in de door Opdrachtgever (of diens hulppersonen) verstrekte informatie en/of documentatie.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 9. Enige beperking van aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel is niet van toepassing op aansprakelijkheid van Aannemer voor (herstel van) gebreken die bij oplevering van een Bouwwerk niet zijn ontdekt, tenzij deze niet aan aannemer zijn toe te rekenen.
 10. De bepalingen van dit artikel kunnen ook door medewerkers van Opdrachtnemer en/of leveranciers van Opdrachtnemer worden ingeroepen jegens Opdrachtgever en kwalificeren als derdenbedingen om niet ex artikel 6:253 lid 4 BW ten gunste van de aan Opdrachtnemer verbonden personen en vennootschappen en leveranciers.

Artikel 23 Overmacht

 1. De Aannemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien de Aannemer daartoe gehinderd wordt als gevolg van Overmacht.
 2. In geval van Overmacht worden de verplichtingen van Aannemer opgeschort tot het moment dat Aannemer alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Aannemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 3. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aannemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is artikel 20 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Aannemer.
 2. Alle door Aannemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Aannemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten het gebruiksrecht van lid 2 valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van eenmaal het factuurbedrag voor de werken, althans het factuur en/of overeengekomen bedrag waarvan de werken deel uitmaken, per inbreukmakende handeling betalen aan Aannemer, onverminderd het recht van Aannemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 25 Privacy

De Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Opdrachtgever aan Aannemer verstrekt, zoals (voor/achter)naam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van de Aannemer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de dienstverlening, administratie, facturatie en (elektronische) toezending van informatie over de dienstverlening van Aannemer. De Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@slabbekoornbouwservice.nl. De Opdrachtgever en Aannemer zullen zich houden aan de op
grond van de Europese Privacy Verordening (AVG) voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Raadpleeg ons privacy statement voor meer specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 26 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke huidige en toekomstige overeenkomst tussen Aannemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de huidige en/of toekomstige overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden en/of andere rechtsbetrekkingen.

Hoofdstuk B – Aanvullende voorwaarden (onderhoudscontract)

Indien tussen partijen een onderhoudscontract is overeengekomen, is het bepaalde in dit hoofdstuk (mede) van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 27 Definities

Werkzaamheden: alle door Aannemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren handelingen en verrichtingen welke nuttig en nodig zijn om de Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst.

Object: het voorwerp van de Werkzaamheden

Hulpmiddelen: ten behoeve van de Werkzaamheden door Aannemer ingezette middelen en goederen, zoals machines, ladders, onderhoudsmiddelen, reinigingsmiddelen, etc.

Artikel 28 Duur onderhoudscontract

Een onderhoudscontract wordt – tenzij anders bedongen – aangegaan voor de duur van twaalf maanden. Na ommekomst van de looptijd van het onderhoudscontract, wordt het onderhoudscontract steeds en automatisch voortgezet voor een nieuwe periode van twaalf maanden.

Artikel 29 Hulpmiddelen en voorwaarden

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat Aannemer bij aanvang van de Werkzaamheden kosteloos bij de Werkzaamheden aan de buitenkant van het Object gebruik kan maken van de installaties en voorzieningen aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden alsmede dat die naar behoren functioneren. Bij gebreke daarvan is Aannemer gerechtigd haar Werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van de Aannemer.
 2. Indien Aannemer kosten moet maken bij uitvoering van de Werkzaamheden om de veiligheid van werknemers te waarborgen, dan worden deze kosten doorbelast aan de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat er in geval van onderhouds- en/of reinigingswerkzaamheden voor in dat ruimte of ruimten waar de Werkzaamheden plaats vinden leeg en ontruimd zijn.
 4. Opdrachtgever staat er voor in dat Object waar de Werkzaamheden plaats vinden toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Artikel 30 Aanvullende bepalingen uitvoering

Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt dat de plek van de Werkzaamheden niet toegankelijk of bereikbaar zijn voor Aannemer zonder extra Hulpmiddelen, dan is Aannemer gerechtigd de Werkzaamheden op te schorten, totdat de extra Hulpmiddelen zijn ingezet op kosten van Opdrachtgever.

Artikel 31 Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden

 1. In geval van onderhouds- of reinigingswerkzaamheden is Aannemer nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk, infrastructuur en/of leidingwerk, beplanting, bestrating, gazons, putten, meubels, apparatuur, vloerbekleding en wandafwerking.
 2. Indien het Object beschikt over vloerverwarming dient deze te zijn uitgeschakeld bij aanvang van de Werkzaamheden. Bij gebreke daarvan is Aannemer nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

Artikel 32 Duur en opzegging van de Overeenkomst

 1. Opzegging van het onderhoudscontract kan, door beide partijen, middels aangetekend schrijven geschieden tegen het einde van de looptijd van het onderhoudscontract, met in achtneming van een opzegtermijn.
 2. De opzegtermijn bedraagt voor beide partijen twee maanden.
 3. Het onderhoudscontract kan niet worden beëindigd door Opdrachtgever vóórdat Aannemer een aanvang heeft gemaakt en derhalve kan de Overeenkomst niet geannuleerd worden.
 4. Indien voortijdige (en dus onregelmatige) opzegging plaatsvindt door Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Aannemer de in de Overeenkomst volledig overeengekomen prijs voor de resterende contractuele duur van de Overeenkomst. Tevens is Opdrachtgever in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Aannemer reeds heeft gemaakt in verband met de Overeenkomst, en de
  kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming). Ook heeft Opdrachtgever recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane bezettingsverlies.
 5. Als Aannemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Aannemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden mits alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle facturen zijn voldaan.

— versie april ’24 —

Projecten

Door de jaren heen hebben we vele projecten afgerond. We zijn trots op ons werk en geven daarom graag een beeld van onze processen en werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, aanbouw, verbouw, timmerwerk, tegelwerk, renovatie en dakbedekking. Zo hebben we een aantal projecten van op diverse vakgebieden uitgelicht.

Wilt u meer informatie of weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op via onze contactgegevens of middels het contactformulier.

Copyright Slabbekoorn Bouwservice B.V. 2024 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacybeleid | Realisatie: Steketee Online